“Uw dierbare motor 24/7 bekijken? Bij ons kan het!”
“Uw dierbare motor 24/7 bekijken? Bij ons kan het!”

Algemene Leveringsvoorwaarden InJeWoonkamer.nl

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij InJeWoonkamer.nl, hierna te noemen de verhuurder, als verhuurder van stallingsruimte optreedt.
 • Huurder is een ieder die enig object stalt bij de verhuurder.
 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • De stallingsovereenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
 • De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingsperiode.

Openingstijden

 • De stalling is alleen op afspraak geopend.
 • Voor het ophalen van uw stalobject dient u telefonisch een afspraak maken, dit kan tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 09u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00.
 • Buiten deze tijden is de stalling alleen toegankelijk na overleg met de verhuurder.
 • Bij wijzigingen van het gestalde object worden administratiekosten in rekening gebracht.
 • In geval van verhindering wordt u verzocht 24 uur van tevoren bericht te geven. Als u zich niet aan deze afspraak kunt houden zijn wij genoodzaakt € 25,- in rekening te brengen.

Geboden en verboden

 • Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein. De verhuurder zorgt voor het stallen. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst. Bij onze afwezigheid mag u een disselslot plaatsen mits wij in bezit zijn van uw sleutel. De verhuurder houdt rekening met de eventuele stabilisatorkoppeling.
 • Indien u het object wenst op te halen uit de stalling, dient u dit tenminste twee dagen van tevoren te melden aan de verhuurder. Met vermelding van uw naam en cliëntnummer.
 • Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van de verhuurder het object in of uit de stallingsruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
 • Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derde al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 • De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Brandstoftanks van auto's waaronder begrepen LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
 • Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
 • Het is verboden om in de stallingsruimte te roken.
 • Het is verboden in de stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan auto of motor te verrichten. Ook tussentijds starten is niet mogelijk.
 • Het is de huurder verboden zich buiten de openingstijden in de stallingsruimte te bevinden.
 • Denkt u eraan dat u tijdig antivries in uw auto doet. De stallingsruimte wordt niet verwarmd.
 • Als u uw gestalde object weer binnen zeven dagen komt ophalen zijn wij genoodzaakt deze buiten te stallen.

Verzekering en aansprakelijkheid

 • De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
 • Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 • Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
 • De verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van de verhuurder of personen in dienst van de verhuurder, of door hem aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Betalingen

 • Binnen 14 dagen na aanvang van het stallingsjaar dient de verschuldigde jaar huur door de verhuurder te zijn ontvangen.
 • Indien het overeengekomen stallingsjaar of gedeelte daarvan anders is overeengekomen dan is de periode 1 januari t/m 31 december, dient betaling van de huur of de huur van een gedeelte van een jaar binnen 14 dagen na aanvang daarvan te geschieden.
 • De verhuurder heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Hij zal huurders daarvan voor 1 januari van elk jaar in kennis stellen op de factuur.
 • Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij rechtswege in verzuim en heeft de verhuurder zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door de verhuurder op de huurder verhaald worden.
 • De verhuurder heeft het recht het object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde geheel door huurder is voldaan.
 • Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze stallingsvoorwaarden zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken ook hierbij geen stallingsgeld gerestitueerd.
 • De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.
 • Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke terugbetaling van huur. U dient dit wel door te geven aan de administratie.

Geschillen

 • Op de stallingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Ga naar het reserveringsscherm

Samenwerking OpslagBox Leeuwarden

Wij krijgen geregeld vragen omtrent de opslag van goederen. Omdat wij alleen opslagruimte voor oldtimers en motoren aanbieden, zijn wij hiervoor een samenwerking gestart met OpslagBox Leeuwarden. Wat OpslagBox Leeuwarden precies inhoudt, leest u hier.

Lees verder

Motor aankooptips

Het zoeken en kopen van een gebruikte motor kan nog een hele klus zijn. En als je dan eindelijk De Droomfiets hebt gevonden dan moet je je afvragen of de fiets de prijs die wordt gevraagd wel waard is. Het ProMotor Stappen Plan kan je hierbij helpen.

Lees verder

Uw motor winterklaar

De zomer was best goed. Misschien heb je dus meer gereden dan gepoetst. Voordat je motor zijn welterustenkus op zijn tank krijgt is er nog veel te doen. Maar eerst moet hij schoongemaakt worden.

Lees verder

Het belang van winterstalling

De meeste motorrijders rijden niet het hele jaar door en zetten de motor 's winters aan de kant, in een schuurtje, of onder een dekkleed. Maar ook als je wel altijd doorrijdt, is een goede stalling van je motorfiets erg belangrijk.

Lees verder